செலுத்தப்படாத வாடகையும் இடத்தில் இருந்து வெளியேற்றலும்   |    |