வாடகைக்கு இடத்தினை எடுத்தவர், அதனைக் கைவிட்டுச் செல்லும்போது..  |    |